BROMM MC

 

§ 1: Navn

 

Klubbens navn er Bromm MC og ble stiftet i 2001

 

§ 2: Tilhold

 

Klubbens tilholdssted er Indre Salten

 

§ 3: Formål

 

Klubbens formål er å skape et godt motorsykkelmiljø i Indre Salten gjennom samarbeid og kameratskap.

Bromm MC skal være en uformell interesseklubb, som fungerer som informasjonsorgan og mellomledd til sine medlemmer. Klubben skal også gi større glede med å dra på turer og treff pga samhold mellom medlemmene i form av ryggmerke og kjennskap til hverandre.

 

§ 4: Medlemmer

 

4.1       Enhver som har førerkort kl A eller A1, samt deres samboer/ektefelle/partner/barn, kan tas opp som enkeltmedlem i klubben.

 

4.2       Nye fullverdige medlemmer kan bare godkjennes av årsmøte. Prøvemedlemskap kan tildeles gjennom et medlemsmøte med 2/3 flertall. Prøvemedlemskapet varer frem til årsmøtet, hvor prøvemedlemmene kan tildeles fullverdig medlemskap og retten til å bære klubbens ryggmerke.

 

4.3       Ethvert medlem må innrette seg etter klubbens til enhver tids gjeldende reglement. Et medlem som bryter klubbens reglement eller opptrer i strid med vedtektene, kan fratas medlemskapet hvis 2/3 av de fremmøtte medlemmene på årsmøtet stemmer for det.

 

4.4       Medlemmene har rett til å bære klubbens ryggmerke. Innehaver av et ryggmerke har ikke anledning å låne dette bort til ikke-medlemmer. Dersom et medlem melder seg ut eller blir ekskludert fra klubben, mister vedkommende retten til å bruke ryggmerket, men står fritt til å selge dette videre til nye medlemmer godkjent av årsmøtet. Salg formidles da av styret. Dersom man ikke ønsker å selge ryggmerket må man skriftlig bekrefte at man ikke skal benytte ryggmerket. Denne bekreftelsen sendes styret i Bromm MC.

§ 5: Kontingent

 

5.1     Kontingenten fastsettes av årsmøtet, og betales forskuddsvis for kommende år. Forfall på kontingent er 14 dager etter årsmøtet.

          Medlemmer som ikke betaler kontingent ved 2. gangs purring, er å anse som ikke-medlem, og mister retten til å bære klubbens merker.

          Forfall på 2. gangs purring er 28 dager etter årsmøtet. Purregebyr fastsettes av styret.

 

5.2     Klubben står som medlem i NMCU, og medlemmer kan gjennom klubben eller individuelt tegne medlemskap i NMCU via Bromm MC.      

       

§ 6:      Klubbens bestemmende organ

6.1       Årsmøtet

6.2       Medlemsmøtet

6.3       Styret

 

6.1.1    Årsmøtet:

            Årsmøtet er klubbens høyeste organ, og skal avholdes innen utgangen av januar hvert år.

 

            Innkalling til årsmøtet skal skje skriftlig til alle medlemmer, og minimum 21 dager før    det finner sted.

            Saker som ønskes fremmet av medlemmer på årsmøtet, må om de skal kunne behandles, være styret i hende senest 10 dager før møtet.

 

            Årsmøtet skal gjennomføres etter følgende agenda:

            1. Åpning med godkjenning av innkallelse

            2. Valg av møteleder, referent, samt to personer til å underskrive protokoll

            3. Årsmelding fra styret

            4. Godkjenning av regnskap og budsjett

            5. Kontingent

            6. Årsmøtesaker fra styret og medlemmer

            7. Valg (Styrerepresentanter, komiteer, 2 revisorer, valgkomite)

8. Inntak/ekskludering av medlemmer (hvis ett medlem krever det skal det holdes skriftlig valg, inntak krever minst 2/3 flertall)

            9. Underskriving av protokoll

10. Eventuelt

 

6.1.2.   Ekstraordinært årsmøte

            Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret bestemmer det, eller når 2/3 av medlemmene krever det. Innkalling skjer skriftlig med minst 14. dagers varsel

 

6.2       Medlemsmøte

            Medlemsmøte avholdes når styret innkaller til det.

Det bør avholdes minst 2 medlemsmøter pr. år (VÅR/HØST).

            Innkalling til medlemsmøte skal skje skriftlig minst 14 dager før møtet.

 

6.3       Styret

Klubben ledes av et styre bestående av 5 valgte medlemmer, samt et varamedlem. Styrets oppgaver er å drive klubben mellom hvert årsmøte, samt å følge opp at årsmøtevedtak gjennomføres. Hvis styret finner det hensiktsmessig kan deler av disse oppgavene delegeres til ett eller flere medlemmer.

           

Styret skal bestå av:

- leder

            - nestleder

            - sekretær

            - kasserer

            - styremedlem

            - varamedlem

            Vervene er på valg hvert annet år, da med leder, kasserer, og styremedlem oddetallsår, og nestleder, sekretær og vara partallsår.

Dersom et valgt styremedlem trekker seg i løpet av perioden rykker varamedlemmet inn i styret. Styret fordeler så verv internt.     

 

            Leder:              - har den daglige ledelsen av klubben, og leder dens møter hvis ikke annet er bestemt.

            Nestleder:        - fungerer som leder i dennes fravær, og overtar som leder hvis denne faller fra.

            Kasserer:         - fører klubbens regnskap og dennes medlemsfortegnelse. Kasserer er også ansvarlig for klubbens bankkonti og uttak fra disse.

                                     Regnskapet skal legges fram når styret krever det, samt leveres til revisjon hos de valgte revisorer, sammen med nummererte bilag i god til før årsmøtet

                                     Styret kan også beslutte at andre instanser skal få innsyn i regnskapet dersom dette er nødvendig i forhold til styrets oppgaver.

            Sekretær:         - skal føre protokoll fra alle årsmøter, medlemsmøter og styremøter. Han/hun skal i samråd med leder føre klubbens korrespondanse og være klubbens arkivar.

Varamedlem:    - har møterett uten stemmerett i styret. I de tilfeller hvor vara møter som   

 erstatning for ordinært styremedlem har han/hun stemmerett.

 

            Ledere i eventuelle undergrupper/utvalg kan innkalles til styremøter.

 

§ 7       Oppløsning

 

Oppløsning av klubben kan kun skje etter at 2 påfølgende årsmøter (ordinært og ekstraordinært årsmøte) har vedtatt dette, med 2/3 flertall av fremmøtte i ordinært årsmøte og ved simpelt flertall på ekstraordinært årsmøte. I begge tilfeller skal oppløsning stå på dagsorden som egen sak i skriftlig innkalling tilsendt medlemmene minst 14 dager før møtet. De to møtene skal avholdes med minst 1 mnd’s mellomrom.

 

Sammenslåing med andre MC - klubber er ikke å anse som oppløsning og vedtas som andre vedtektsendringer.

I tilfelle oppløsning skal klubbens aktiva overføres NMCU - Nordland, og øremerkes holdningskapende arbeid for ungdom.

 

§ 8       Vedtektsendringer

 

Endringer i vedtektene kan kun foretas på ordinært/ekstraordinært årsmøte, etter å ha vært ført på sakslisten i innkallinga, og krever 2/3 flertall av de frammøtte.